Wolfdog.org forum

Wolfdog.org forum (http://www.wolfdog.org/forum/index.php)
-   TsW in nood (http://www.wolfdog.org/forum/forumdisplay.php?f=103)
-   -   Chanou zoekt baas !! (http://www.wolfdog.org/forum/showthread.php?t=25444)

wolfwoman-stefanie 05-07-2014 13:12

Chanou zoekt baas !!
 
1 Attachment(s)
Hallo mensen.
Ik ben op zoek naar een nieuwe eigenaar voor een teefje uit mijn C-nest,
Hieronder de info van de huidige eigenaar:

Diverse gezondheidsproblemen zorgen er voor dat we nu echt Chanou moeten (her)plaatsen en op korte termijn. Ik zal eerst even in het kort over Chanou wat vertellen.
Het is een erg aanhankelijke meid, die erg aan mij hangt. Het is een schat van een meid die je moet kunnen begrijpen om er een top hond aan te hebben.
Als het klikt en je neemt de tijd en moeite kan je bijna met haar praten, althans begrijp je wat ze bedoelt en wil.
Ze is gek op “avontuurlijke” wandelingen waarbij muisje vangen en een fris zwempartijtje erg welkom zijn. Vooral met dit weer is het haast een must om een frisse duik te nemen.
Ik heb dan ook altijd de 10mtr speurlijn mee om haar dat te laten doen, los kan niet omdat ze dan voorlopig niet meer komt en het gevaar bestaat dat ze achter eenden enz. gaat.
Ze kan nog wel eens narrig reageren naar andere honden, over het algemeen is dat over en gunt ze geen blik waardig. Ik leer haar nu de katten met rust te laten want die rennen zo leuk en wil ze achter na.
Naar mensen is er geen agressie behalve als je stilstaat en iemand komt te dichtbij dan waarschuwt ze op niet mis te verstane manier, ze is erg beschermend voor mij.
Chanou heeft prima ogen, oren en neus en niets ontgaat haar en onheil wat jij niet ziet heeft ze allang in de gaten en ze waarschuwt je hiervoor.
Kinderen doet ze niet, wantrouwt ze wel en ze wil er achteraan als ze gaan rennen en gillen, dus kan beter niet bij kinderen.
Auto rijden vindt ze geweldig en kan parmantig achterin alles observeren.
Alleen blijven is ook geen probleem, ze heeft hier haar hok en bench waar ze graag in is. Haar beschermde gebied en je kan zonder problemen op visite komen.
Een tuin is erg leuk om gaten in te maken, erg handig als je van plan bent bomen te planten anders is het niet leuk.
Chanou is nog speels en mag graag tegen je op springen, met een balletje spelen en stokken slepen. Maar nieuwsgierigheid wint alles van haar, ze moet alles weten en tijdens de wandelingen snuffelt ze lustig op los.
In huis zou ik wachtten, zeker als je weggaat ze kan slopen om je achterna te komen. De bench is te groot voor de huiskamer 4m2 met het nachthok. Maar ze vind het ook heerlijk zich rustig terug te trekken en niet gestoord te worden.
Al met al best een makkelijke hond, die veel kan en wil lopen. Gewend is alleen te zijn, alles eet maar een rauwe kip is een traktatie en krijg je een dankbare blik. Grote botten vindt ze heerlijk en kan ze dagen mee zoet zijn.
Ben je een autoritair maar consequent baasje met voldoende tijd en avontuurlijk aangelegd om erop uit te trekken met haar, heb je het kameraadje van je leven.
Chanou is geweldig sterk voor haar postuur, geen gram vet en een show klaar lijf. Niet bepaald een hondje voor een klein vrouwtje, die trek ze zo tegen de vlakte. Naast de fiets lukt niet omdat als ze een kat ziet, of iets anders om te jagen, ze er achteraan wilt en je haar niet houdt. Ik laat haar grotendeels met de scootmobiel uit en dat gaat fantastisch, slappe lijn bij elke snelheid en ze weet precies wat je gaat doen bij bochten en afslaan.

naam: Chanou van ’t Aelse Sluske
ras: Tjechoslowaakse wolfhond
stamboom: ja/neen Ja
eventuele fokker: van’t Aelse Sluske (Stefanie Rochat)
geslacht: teef
geboortedatum/geboortejaar: 10-05-2010
gecastreerd/gesteriliseerd: ja/neen Neen
chip/tatoo: Ja
entingen van dit jaar in orde: Neen
eventueel medisch belangrijke aanvullende gegevens: Geen

gedrag algemeen: Goed
sociaal: Redelijk
kan alleen zijn: Ja
zindelijk: Ja
bench gewoon: Ja
kan mee in de auto:Ja
kan met kleine kinderen: Liever niet
kan met grotere kinderen: Ja, mits goed geïnstrueerd
kan met mannen: Ja
kan met vrouwen: Ja
kan met andere honden: Niet elk ras en soort, geen teven
kan met andere katten: Neen
kan met andere dieren, zo ja welke: Eigen ras
baknijd: Neen
waaks: Ja en erg beschermend naar de baas/gezin
sloopgedrag: Soms, bij veel of lange wandeling niet, dus verveling

hondenschool gevolgd: ja
zo ja, welke: Kynologenclub Nijmegen en omstr.
zo ja, welke afdeling: Elementaire gehoorzaamheid
zo ja, tot welke klas: Voortgezette elementaire gehoorzaamheid

gekende commando's:
zit: Ja
af/ liggen: Ja
sta: Ja
volg: Ja
dicht: Niet gebruikt
blijf: Ja
voet: Ja
voedselweigering: Geen enkel
zonder riem wandelen: Neen ivm jachtdrift
apport: Neen

eventueel angst van: Geen enkel

eventuele probleemgedragingen: Jachtdrift, andere teven en sommige ander honden

reden van afstand/herplaatsing: drie honden wordt te zwaar voor mij

Opmerking:
Dit is een moeilijke tijd vakantie ect. tot half aug. kunnen wij nog wel voor haar zorgen.

Voor meer info neem contact op met de huidige eigenaar via facebook:
https://www.facebook.com/harrij.vanderschouw?fref=ts

Of via de mail: [email protected]

wolfwoman-stefanie 07-07-2014 13:00

Hello people.
I'm looking for a new owner for a CsW-bitch from my C-litter,
Below the info from the current owner:
Various health ensure of meis the reason that we really Chanou must (re) post, and in the short term. I will first tell you just briefly about what Chanou.
It is a very affectionate girl who really hangs on me. It is a sweet girl that you should understand to be a top dog to have. To
If it clicks, and you take the time and effort you can almost talk to her, at least you know what she means and wants.
She loves "adventurous" walks with mouse trap and a fresh round of swimming are very welcome. Especially with this weather, it is almost a must to take a swim.
I have therefore always 10mtr tracer line along to let her go that cannot because they do not come for the time being and the risk of them going after ducks etc..
She can sometimes react bitchy to other dogs, is generally over and she grants a glance. I now teach her cats to leave alone because they run so much and want them back after.
In humans, there is no aggression except if you stand still and someone gets too close then she warns in no uncertain way, she is very protective of me wrong.
Chanou has fine eyes, ears and nose, and nothing escapes her and you do not see what harm she has already watched and she warns you before.
Children she does not, she distrusts it and she wants it back when they go running and screaming, so better not to children.
Driving find them amazing and perky can observe everything back.
Remain alone is not a problem, she has her loft bench here and she is in love. Its protected area and you can come visit without any problems.
A garden is fun to make holes in very handy if you are planning to plant trees otherwise it's not fun.
Chanou is playful and likes to jump up to you, playing with a ball and drag sticks. But curiosity won all of her, she needs to know everything, and while walking her sniffing lustily.
In the house I'd waited, especially if you leave them to demolish to get you. Chase The crate is too big for the living room 4m2 with night house. But they also love it quietly to withdraw and not to be disturbed.
All in all a pretty easy dog, that much can and wants to run. Accustomed to be alone, but everything eats a raw chicken is a treat and you get a grateful look. Large bones she loves you and will be busy for days.
Are you an authoritarian boss but consistent with adequate time and adventurous to go with her out of it you have the companion of your life.
Chanou is amazing strong no grams of fat for her posture, and a show ready body. Not exactly a dog for a little lady, who pull them as against the plain. Besides the bike does not work because when she sees a cat, or something else to hunt, they want back and you do not love her. I let her largely with the scooter and that is fantastic, slack line at any speed, and she knows exactly what to do with bends and turns.
Name: Chanou 't Aelse Sluske
Breed: Czechoslovakian wolfdog
pedigree: yes / no; yes
breeder: van't Aelse Sluske (Stefanie Rochat)
Gender: female
birth / year of birth: 10-05-2010
spayed / neutered yes / no; ; no
chip / tattoo: Yes
vaccinations this year in order: No.
possibly medically important additional information: None
behaviour in general: Good
Social: Moderately
can be alone : Yes
housebroken: Yes
bench simply: Yes
can in the car: Yes
can with small children: Rather not
can with greater; Yes, if properly instructed
can with men; Yes
can with women: Yes
can be with other dogs: Not every race and kind, no bitches
with other cats: No
can with other animals, if any: Private race
baking: No
watch: Yes, and very protective of the boss / family
demolition behaviour: Sometimes, when many or long walk is not so boredom
dog school followed: yes
If so, which: Kynologenclub Nijmegen and Abt.
if so, what department: Basic obedience
if so, what grade: Continuing basic obedience
known commands:
sit: Yes
down / lie: Yes
stand: Yes
Follow: Yes
close: Not used
Stay: Yes
feet: Yes
food refusal: No
walk without a leash: No connection with hunting instinct
apport: No
possibly fear: No
any problem behaviours: Hunting Drift, other females and some other dogs
reason of distance / reinstatement: three dogs is too heavy for me .

Note: The owner of this dog is now in a mobility scooter, making his movements are restricted
This is a difficult time vacation ect. to mid Aug. We can even take care of her.
For more information please contact the current owner via Facebook:
https://www.facebook.com/harrij.vanderschouw?fref=ts
Or email: [email protected]
More info about this girl and her pedigree : http://www.wolfdog.org/dbase/d/13344

wolfwoman-stefanie 24-08-2014 19:19

Chanou heeft een baas gevonden !!

Chanou has found a home !!


All times are GMT +2. The time now is 21:37.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) Wolfdog.org